Opcions dengegada de la CÀTix

Les opcions dengegada ens permeten personalitzar la manera en què la CÀTix arrencarà: buscant la imatge comprimida, catix-1.7-586.ic o catix-1.7-amd64.ic, o la imatge iso, catix-1.7-586.iso o catix-1.7-amd64.iso, en un dispositiu o en un altre, activant o desactivant opcions de maquinari i moltes coses més.

Quan la CÀTix arrenca ens mostra un menú amb les configuracions disponibles ordenades en diferents submenus. Al menú principal tenim la configuració per defecte, la del gnome i la del kde. Tenim un submenú daltres configuracions i finalment un menú de configuracions especials. Si no seleccionem res, sengegarà automàticament la configuració per defecte, amb les opcions per defecte, passats uns segons. Per escollir una configuració determinada ens movem pel menú amb les fletxes del cursor, opcionalment premem la tecla Tabulador si volem modificar-ne les opcions, i premem la tecla retorn per seleccionar la configuració desitjada.

En el sistema de menús dengegada podem escollir entre diferents configuracions. Tenim una descripció detallada de cada configuració quan està seleccionada, i a continuació detallem totes les configuracions

Configuracions

 • catix: configuració per defecte. Engega amb les opcions: splash quiet lleuger
 • catixgnome: engega lentorn descriptori gnome amb les opcions: splash quiet lleuger gdm3 gnome
 • catixkde: engega lentorn descriptori kde amb les opcions: splash quiet lleuger kdm kde
 • catixdvd: engega des del dvd amb les opcions: splash quiet lleuger dvd
 • catixxerraire: mostra tots els missatges amb les opcions: lleuger
 • catixservidor: engega tots els servidors amb les opcions: splash quiet
 • catixsenseerrors: engega màquines difícils amb les opcions: vga=normal atapicd nosound noapic noacpi noscsi nodma noapm nousb nopcmcia nofirewire noagp apm=power-off nomce nodhcp modulx=vesa pantalla=640480 lleuger
 • catixnomsi: engega màquines que no suporten el Message Signaled Interrupts (PCI) amb les opcions: splash quiet lleuger pci=nomsi
 • catixnofirewire: engega màquines sense suport Firewire amb les opcions: splash quiet lleuger nofirewire
 • nografic: no engega la interfície gràfica. Es queda a la línia de comandaments. Posteriorment es pot engegar lentorn de treball fent /etc/init.d/kdm restart o /etc/init.d/gdm restart per engegar respectivament el kde o el gnome. Utilitza les opcions: splash quiet lleuger nodm
 • busybox: es queda a una línia dordres mínima busybox amb les opcions: splash quiet lleuger busybox
 • provamemoria: fa una prova de memòria amb el programa memtest

Opcions

Les opcions ens permeten canviar el funcionament per defecte de la CÀTix i sexpliquen a continuació.

Totes les opcions shan descriure en minúscules (com es fa sempre en el món Linux i Unix ?

Opcions de cerca de la CÀTix
 • discdur: cerca només en discos.
 • cdrom: cerca només en cdrom o dvd.
 • dvd: cerca només en cdrom o dvd.
 • nodiscdur: no cerca en discos.
 • nocdrom: no cerca en cdrom o dvd.
 • nodvd: no cerca en cdrom o dvd.
 • ata: cerca només en dispositius ata (paral·lel i serial ata).
 • sas: cerca només en dispositius sas.
 • scsi: cerca només en dispositius scsi.
 • usb: cerca només en dispositius usb.
 • firewire: cerca només en dispositius firewire.
 • atadiscdur: cerca només en discs durs ata (paral·lel i serial ata).
 • atadvd: cerca només en dvds ata (paral·lel i serial ata).
 • atacdrom: cerca només en cdroms ata (paral·lel i serial ata).
 • sasdiscdur: cerca només en discdurs sas.
 • sasdvd: cerca només en dvds sas.
 • sascdrom: cerca només en cdroms sas.
 • scsidiscdur: cerca només en discdurs scsi.
 • scsidvd: cerca només en dvds scsi.
 • scsicdrom: cerca només en cdroms scsi.
 • usbdiscdur: cerca només en discdurs usb.
 • usbdvd: cerca només en dvds usb.
 • usbcdrom: cerca només en cdroms usb.
 • firewirediscdur: cerca només en discdurs firewire.
 • firewiredvd: cerca només en dvds firewire.
 • firewirecdrom: cerca només en cdroms firewire.
Opcions de càrrega de mòduls de dispositius damagatzematge
 • ata=: especifica el mòdul ata a carregar.
 • sas=: especifica el mòdul sas a carregar.
 • scsi=: especifica el mòdul scsi a carregar.
 • pcmcia=: especifica el mòdul ide a carregar.
 • noata: no carrega els mòduls ata.
 • nosas: no carrega els mòduls sas.
 • noscsi: no carrega els mòduls scsi.
 • nousb: no carrega els mòduls usb.
 • nofirewire: no carrega els mòduls firewire.
 • nopcmcia: no carrega els mòduls pcmcia.
 • disquet: carrega el mòdul de la disquetera.
Opcions que afecten a dispositius damagatzematge
 • nofsck: desactiva la comprovació de les particions que shan de muntar.
 • nontfs3g: per desabilitar lús del ntfs-3g que permet escriure en particions ntfs.
Opcions de càrrega de mòduls
 • modul=: permet especificar un mòdul amb els corresponents paràmetres. Pot repetir-se si cal carregar més dun mòdul. Exemple modul=libata.enable_atapi=1.noprobe=sdc correspon a un modprobe libata enable_atapi=1 noprobe=sdc. Només per mòduls que estiguin a linitramfs.
 • moduls: pregunta si vols carregar els mòduls que troba en disquets, disc durs i dispositius de memòria usb.
Opcions per instal·lar la CÀTix per administradors i usuaris avançats
 • instal: instal·la la CÀTix. Demana la partició dinstal·lació, el tipus dinstal·lació (normal o especial), el tipus de destí (partició, directori o fitxer), la grandària del fitxer si escollim fitxer i si es vol copiar la imatge comprimida si sescull especial.
 • instal=:particioinstal.tipusinstal.desti.imatge.grandariafitxer. Instal·la la CÀTix. Cal especificar les opcions en lordre especificat. Ideal per instal·lacions automàtiques i des de xarxa. particioinstal (exemple sda1) tipusinstal (normal/especial) desti (particio/imatge/fitxer) imatge (imatge/noimatge) gradariafitxer (exemple 6000).
 • instalgrub: per instal·lar el gestor darrencada grub, útil per administradors. Pregunta les opcions.
 • instalgrub=discgrub.particiogrub: per instal·lar el gestor darrencada grub, útil per administradors.
Opcions per modificar la versio de la CÀTix cercada i el procés dengegada
 • busybox: obre un intèrpret de comandaments busybox.
 • versiocatix= permet especificar la versió de la CÀTix.
 • xerraire: mostra més informació de la normal.
 • parametresinit=permet especificar els paràmetres que es pasaran al programa init que inicialitza el linux. Exemple parametresinit=parm1.parm2=valor.parm3 correspon a un init parm1 parm2=valor parm3.
 • tipusfs=permet especificar el tipus de sistema de fitxers, normalment el detecta automàticament.
Opcions per especificar la CÀTix que cal utilitzar
 • inormal=partició[/directori[/fitxer]]: especifica on hi ha una instal·lació normal de la CÀTix. Exemple inormal=sda6
 • ipermanent=partició[/directori[/fitxer]]: especifica on hi ha una instal·lació permanent de la CÀTix. Exemple ipermanent=sda6/catixip
 • iccatix=partició[/directori[/fitxer]]: especifica on hi ha la imatge comprimida. Exemple: iccatix=sda6
 • isocatix=partició[/directori[/fitxer]]: especifica on hi ha la imatge iso. Exemple isocatix=sda6
Opcions per engegar la CÀTix des de la xarxa
 • xarxa: per engegar la CÀTix des dun servidor.
 • xarxa=servidor:/directoriofitxer: per engegar la CÀTix des del servidor i directori indicats amb una imatge o directori.
 • xarxaip=servidor:/directoriofitxer: instal·lació especial de la CÀTix des del servidor i directori indicats amb una imatge o directori.
 • home=servidor:/directorihome: munta en el home el directori especificat utilitzant nfs4.
 • ldap: configura el fitxer ldap.conf per utilitzar un servidor ldap.
 • ldap=servidor: configura el fitxer ldap.conf per utilitzar un servidor ldap.
Opcions per especificar el gestor descriptori que cal utilitzar
 • kdm: utilitza el gestor daccés kdm.
 • noefectesescriptori: desactiva els efectes descriptori del KDE.
 • gdm3: utilitza el gestor daccés gdm3.
 • xdm: utilitza el gestor daccés xdm.
 • nodm: no utilitza cap gestor daccés.
 • enlightenment: utilitza el gestor de finestres enlightenment.
 • fluxbox: utilitza el gestor de finestres fluxbox.
 • gnome: utilitza el gestor de finestres gnome.
 • icewm: utilitza el gestor de finestres icewm.
 • kde: utilitza el gestor de finestres kde. Opció per defecte.
 • larswm: utilitza el gestor de finestres larswm.
 • twm: utilitza el gestor de finestres tw.
 • windowmaker: utilitza el gestor de finestres windowmaker.
 • wmaker: utilitza aquest el de finestres wmaker.
 • xfce: utilitza el gestor de finestres xfce.
 • xfce4: utilitza el gestor de finestres xfce4.
Opcions de llengua, país, teclat i zona horària
 • local=: carrega la configuració local. Només disponible: ca (català).
 • pais=: permet especificar el país.
 • llenguatge=: permet especificar el llenguatge.
 • llengua=: permet especificar el llengua.
 • caracters=: permet especificar la codificació dels caracters.
 • teclat=: permet especificar el teclat.
 • teclatx=: permet especificar el teclat per les X, el servidor gràfic.
 • teclatkde=: permet especificar el teclat pel kde.
 • teclatskde=: permet especificar els teclats addicionals pel kde.
 • zonahoraria=: permet especificar la zona horària.
 • utc: per configurar el rellotge utilitzant el temps universal.
 • noutc: per configurar el rellotge utilitzant el temps local.
Opcions per comprovar el DVD i activar manualment subsistemes
 • splash: activa la presentació gràfica inicial de la CÀTix.
 • comprovacd: comprova que el DVD estigui bé.
 • alsa=modul: carrega el mòdul de so alsa indicat. No cal fer-ho perquè ja ho fa ludev.
 • nodeb: evita la instal·lació automàtica dels paquets debian (.deb) que estan al mateix directori de la imatge de la CÀTix.
 • catixpci: executa el programa catixpci per carregar els mòduls del sistema pci. No cal fer-ho perquè ja ho fa ludev.
 • usb: activa usb (Universal Serial Bus Bus universal sèrie). No cal fer-ho perquè ja ho fa ludev.
 • firewire: activa firewire o IEE1392. No cal fer-ho perquè ja ho fa ludev.
 • disquet: activa el suport de la disquetera. No cal fer-ho perquè ja ho fa ludev.
 • ratolí: activa el suport del ratolí. No cal fer-ho perquè ja ho fa ludev.
Opcions per determinar les característiques del programa dautoconfiguració cautcatix
 • ferxorgconf: genera el fitxer /etc/X11/xorg.conf automàticament
 • noferxorgconf: no generar el fitxer /etc/X11/xorg.conf automàticament
 • ferfstab: genera el fitxer /etc/fstab automàticament
 • noferfstab: no generar el fitxer /etc/fstab automàticament
 • nodhcp: no utilitzar dhcp (Dynamic Host Configuration Protocol Protocol de configuració dinàmica de sistemes )
 • noswap: no utilitzar espais dintercanvi (particions i fitxers swap)
 • iniciextra=programa: utilitza el fitxer especificat com a programa de configuració extra
 • noiniciextra: no utilitza el fitxer /mediacatix/catix.sh com a programa de configuració extra
 • instalgrub: instal·la el gestor darrencada grub.
 • instalgrub=opcions: instal·la el gestor darrencada grub amb les opcions especificades.
 • lleuger: engegada ràpida de la CÀTix perquè només engega allò imprescindible. No engega els servidors.
 • home: permet especificar un home quan sengegad de xarxa.
 • home=home: permet especificar un home quan sengegad de xarxa.
Opcions gràfiques. El servidor X
 • modulx=: mòdul X.org seleccionat manualment. (ati|fbdev|i810|mga|nv|nvidia|radeon|radeonhg|svga|vesa).
 • pantalla: fixa manualment la resolució de la pantalla. ResolucióHoritzontalxResolucióVertical. Exemple: 1024768
 • busid: bus ID de la targeta gràfica per servidor X.
 • vga=normal: no activa framebuffer, però si que poden activar-se les X
Altres opcions
 • mem=256M: especifica la quantitat de memòria del sistema en casos excepcionals en què automàticament no ho fa correctament
 • nodrm: desactiva el kernel mode setting en targetes gràfiques Intel, ATI o NVidia (nouveau).

Quan ja hem instal·lat la CÀTix sutilitza un altre gestor dengegada que sanomena Grub, el que hi ha al DVD sanomena Isolinux que forma part del projecte Syslinux. El funcionament és similar, sutilitzen les mateixes opcions, però cal prèmer la lletra e per editar la configuració per defecte, i després les tecles CTRL+X per engegar. Les configuracions permanents estan al fitxer /boot/grub/grub.cfg i es poden editar amb el programa de configuració de la CÀTix.