Llicència Pública General de GNU

Advertiment

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Catalan. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPLonly the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Catalan speakers understand the GNU GPL better

Vet aquí una traducció no oficial al català de la llicència pública general (GPL) de GNU. No ha estat publicada per la Free Software Foundation (fundació per al programari lliure), i no defineix legalment els termes de distribució del programari que utilitza la GPL de GNU només el text original en anglès ho fa. Tot i això, esperem que aquesta traducció ajudi els catalanoparlants a entendre millor la GPL de GNU.

 


Índex


LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL DE GNU

Versió 2, Juny de 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Es permet que tothom faci còpies literals d'aquest document de
 llicència i les distribueixi, però no és permès modificar-lo.

Preàmbul

Les llicències de la major part de programari estan pensades per prendre-us la llibertat de compartir-lo i modificar-lo. Contràriament, la Llicència pública general de GNU pretén garantir-vos la llibertat de compartir i modificar el programari lliure assegurar-se que el programari sigui lliure per a tots els seus usuaris i usuàries. Aquesta Llicència pública general de GNU afecta la majoria del programari de la Free Software Foundation (fundació pel programari lliure) i a qualsevol altre programa els autors o autores del qual decideixin usar-la (algun altre programari de la Free Software Foundation, en canvi, està protegit per la Llicència pública general per a biblioteques de GNU [NdeT: aquesta llicència, la LGPL, és la que actualment la FSF anomena Llicència pública menys general]). També podeu aplicar-la als vostres programes.

Quan parlem de programari lliure (free software) ens referim a la llibertat, no al preu [NdeT: en català no hi ha lambigüitat que hi ha en anglès]. Les nostres llicències públiques generals estan pensades per assegurar que tingueu la llibertat de distribuir còpies del programari lliure (i cobrar per aquest servei si així ho voleu), que rebeu el codi font o que el pugueu rebre si el voleu, que pugueu modificar el programari o fer-ne servir parts en programes lliures nous; i que sapigueu que podeu fer aquestes coses.

Per protegir els vostres drets, hem dimposar restriccions que prohibeixin a tothom denegar-vos aquests drets o demanar-vos que hi renuncieu. Aquestes restriccions suposen algunes responsabilitats per a vós si distribuïu còpies del programari o si el modifiqueu.

Per exemple, si distribuïu còpies dun aquests programes, tant si és de franc com per un preu, heu de donar als destinataris els mateixos drets que teniu vós. Us heu dassegurar que també ells rebin o puguin obtenir el codi font. I els heu de fer saber aquests termes per tal que coneguin els seus drets.

Protegim els vostres drets en dos passos: (1) Ens reservem el copyright del programari, i (2) us oferim aquesta llicència que us dóna permís legal per copiar, distribuir i/o modificar el programari.

A més a més, per protegir-nos i protegir lautor o autora, volem estar segurs que tothom entén que no hi ha cap garantia per a aquest programari lliure. Si algú modifica el programari i el passa, volem que els destinataris sàpiguen que el que tenen no és loriginal, per tal que qualsevol problema que haguessin pogut introduir terceres persones no repercuteixi en la reputació de lautor o autora original.

Finalment, qualsevol programa lliure està constantment amenaçat per les patents de programari. Volem evitar el perill de que els redistribuïdors dun programa lliure acabin obtenint llicències de patents, i de resultes el programa esdevingui propietat exclusiva dalgú. Per evitar-ho, he deixat clar que de qualsevol patent se nhan demetre llicències per a tothom o no emetren cap.

Les condicions exactes per a la còpia, distribució i modificació són les següents.

TERMES I CONDICIONS PER A LA CÒPIA, DISTRIBUCIÓ I MODIFICACIÓ

0. Aquesta llicència afecta a qualsevol programa o altra obra que contingui un avís del posseïdor del copyright que digui que es pot distribuir sota els termes daquesta llicència pública general. Dara endavant, el programa es refereix a aquest programa o obra, i una obra basada en el programa voldrà dir el programa o qualsevol obra derivada segons la llei de copyright: és a dir una obra que contingui el programa o alguna part dell, ja sigui literalment o amb modificacions o bé traduït a altres llengües. (Per això mateix, les traduccions sinclouen sense cap limitació en el terme modificació). Ens referim a Cada beneficiari de la llicència com a vós.

Les activitats que no siguin còpia, distribució o modificació no estan contemplades en aquesta llicència, queden fora del seu àmbit. No es restringeix lacte dexecutar el programa, i la sortida del programa queda contemplada només si el seu contingut constitueix una obra basada en el programa (independentment de que shagi creat executant el programa). Que aquest sigui el cas o no depèn de què faci el programa.

1. Podeu copiar i distribuir còpies literals del codi font del programa tal i com el rebeu, en qualsevol mitjà, sempre i quan publiqueu en cada còpia, de manera adient i ben visible, una nota de copyright i una renúncia de garantia; manteniu intactes tots els avisos que fan referència a aquesta llicència i a labsència de garanties de cap mena; i lliureu a qualsevol altre destinatari del programa una còpia daquesta llicència juntament amb el programa.

Podeu cobrar un preu per lacte físic de trametre una còpia i podeu, si així ho voleu, oferir alguna garantia a canvi dun preu.

2. Podeu modificar la còpia o còpies del programa o qualsevol tros, tot fornint una obra basada en el programa, i podeu copiar i distribuir aquestes modificacions o obres sota els termes de la Secció 1 anterior, sempre i quan també compliu les següents condicions:

 • a) Heu de fer que els fitxers modificats portin indicacions ben visibles que diguin que heu modificat els fitxers i la data de la modificació.
 • b) Heu datorgar gratuïtament a totes les terceres parts els termes daquesta mateixa llicència sobre la totalitat de qualsevol obra que distribuïu o publiqueu, que completament o en part contingui o sigui un derivat del programa o qualsevol part daquest.
 • c) Si el programa modificat normalment llegeix instruccions interactivament quan sexecuta, heu de fer que quan sarrenqui per a aquest ús interactiu de la manera més habitual, imprimeixi o mostri un missatge que inclogui una nota de copyright adient i un avís de que no hi ha garantia (o, si de cas, que digui que la garantia loferiu vós mateix) i que els usuaris poden redistribuir el programa sota aquestes condicions, i que indiqui a lusuari o usuària com veure una còpia daquesta llicència. (Excepció: si el mateix programa és interactiu però normalment no escriu un missatge daquesta mena, la vostra obra basada en el programa tampoc cal que lescrigui).

Aquests requeriments afecten a lobra modificada com un tot. Si hi ha parts identificables que no estan derivades del programa, i es poden considerar raonablement com a obres independents i separades en si mateixes, aleshores aquesta llicència i els seus termes no sapliquen a aquelles parts quan les distribuïu com a obres separades. Però quan distribuïu aquestes mateixes parts integrades en un tot que sigui una obra basada en el programa, la distribució del tot sha de fer dacord amb els termes daquesta llicència, i els permisos atorgats a altres beneficiaris abasten el tot sencer i, per tant, totes i cadascuna de les parts, independentment de qui les hagi escrites..

Així doncs, la intenció daquesta secció no és reclamar o disputar-vos cap dret a codi que hagueu escrit del tot vós mateix. La intenció és més aviat exercir el dret a controlar la distribució dobres derivades o col·lectives basades en el programa.

A més a més, la simple agregació amb el programa (o amb una obra basada en el programa) daltres obres no basades en el programa en un volum dun mitjà demmagatzemament o de distribució no posa aquestes altres obres sota làmbit de la llicència.

3. Podeu copiar i distribuir el programa (o una obra basada en el programa, segons la secció 2) en forma executable o de codi objecte dacord amb els termes de les Seccions 1 i 2 anteriors, sempre i quan també feu una de les coses següents:

 • a) Lacompanyeu amb el codi font complet corresponent, capaç de ser llegit per un ordinador i en un mitjà utilitzat habitualment per a lintercanvi de programari; o
 • b) Lacompanyeu amb un oferiment per escrit, amb validesa com a mínim fins al cap de tres anys, de subministrar a tota tercera part, i per un preu no superior al que us costi físicament realitzar la distribució, el codi font complet corresponent, que es distribuirà dacord amb els termes de les seccions 1 i 2 anteriors en un mitjà utilitzat habitualment per a lintercanvi de programari; o,
 • c) Lacompanyeu amb la informació que hagueu rebut de loferiment de distribuir el codi font corresponent (Aquesta alternativa només és permesa per a la distribució no comercial i només si heu rebut el programa en forma executable o de codi objecte amb aquest oferiment, dacord amb la subsecció b anterior).

El codi font per a una obra vol dir la forma preferida de lobra per tal de fer-hi modificacions. Per una obra executable, el codi font complet vol dir tot el codi font per tots els mòduls que conté, més tots els fitxers de definició dinterfícies associats si sescau, més els scripts que es facin servir per controlar la compilació i la instal·lació de lexecutable si sescau. Tanmateix, fent una excepció especial, el codi font que es distribueixi no cal que inclogui res del que normalment es distribueixi (sia en forma binària o de codi font) amb els components principals (compilador, nucli o similars) del sistema operatiu en què sexecuta el programa, tret que el component en qüestió acompanyi lexecutable.

Si la distribució de lexecutable consisteix en donar accés per copiar-lo dun lloc determinat, aleshores serveix com a distribució del codi font el fet de donar un accés equivalent per copiar el codi font, encara que les terceres parts no estiguin obligades a copiar el codi font en copiar el codi objecte.

4. No podeu copiar, modificar, reemetre llicències, o distribuir el programa si no és de la forma expressa que atorga aquesta Llicència. Qualsevol altre intent de copiar, modificar, reemetre llicències, o distribuir el programa és il·lícit i finalitzarà automàticament els drets que hagueu obtingut daquesta llicència. Tanmateix, les parts que hagin rebut de vós còpies o drets dacord amb aquesta llicència no veuran les seves llicències finalitzades mentre segueixin observant-les estrictament.

5. No esteu obligat a acceptar aquesta llicència, donat que no lheu signada. Tanmateix, no hi ha cap altra opció que us doni permís per modificar o distribuir el programa o les seves obres derivades. Aquestes accions queden prohibides per la llei si no accepteu aquesta llicència. Així doncs, en modificar o distribuir el programa o les seves obres derivades, esteu indicant que accepteu aquesta llicència per fer-ho, i tots els seus termes i condicions per copiar, distribuir o modificar el programa o obres basades en ell.

6. Cada cop que distribuïu el programa (o qualsevol obra basada en el programa), el destinatari rep automàticament, de qui va emetre la llicència originàriament, una llicència per copiar, distribuir o modificar el programa sotmesa a aquests termes i condicions. No podeu imposar cap més restricció a lexercici dels drets que aquí es confereixen. No sou responsable de fer complir aquesta llicència a terceres parts.

7. Si, a conseqüència duna decisió judicial, una demanda per infracció duna patent o per qualsevol altra raó (no exclusivament relacionada amb patents), se us imposen condicions (tant si és per ordre judicial, acord, o el que sigui) que contradiuen les condicions daquesta llicència, no quedeu excusat de les condicions daquesta llicència. Si no us és possible distribuir de manera que satisfeu alhora les obligacions que us imposa aquesta llicència i qualsevol altra obligació pertinent, aleshores resulta que no podeu distribuir el programa en absolut. Per exemple, si una llicència de patent no permetés redistribuir gratuïtament el programa a aquells que hagin rebut còpies de vós directament o indirecta, aleshores la única manera en què podríeu satisfer tant això com aquesta llicència seria abstenir-vos completament de distribuir el programa.

Si qualsevol fragment daquesta secció quedés invalidat o no es pogués fer complir en qualsevol circumstància particular, la intenció és que sapliqui el balanç de la secció, i que sapliqui la secció en la seva totalitat en altres circumstàncies.

El propòsit daquesta secció no és induir-vos a infringir cap patent ni cap altre requeriment del dret a la propietat, o a discutir-ne la validesa; lúnic propòsit daquesta secció és protegir la integritat del sistema de distribució de programari lliure, que simplementa amb pràctiques de llicència pública. Molta gent ha fet generoses contribucions a lampli ventall de programari distribuït per aquest sistema refiant-se de laplicació consistent del sistema; li pertoca a lautor, autora o donant decidir si vol distribuir programari per algun altre sistema, i un beneficiari de la llicència no pot imposar aquesta opció.

Aquesta secció pretén deixar del tot clar el que es considera una conseqüència de la resta de la llicència.

8. Si hi ha països que restringeixen la distribució o lús del programari, ja sigui per patents o per interfícies sota copyright, el posseïdor del copyright original que posi el programa sota aquesta llicència pot afegir limitacions geogràfiques explícites que excloguin aquests països, de manera que la distribució només quedi permesa dintre dels països no exclosos, o entre ells. En tal cas, aquesta llicència incorpora la limitació com si estigués escrita en el text de la llicència.

9. La Free Software Foundation (Fundació per al programari lliure) pot publicar versions revisades o noves de la llicència pública general de tant en tant. Aquestes versions noves seran semblants en esperit a la versió present, però poden diferir en detalls per tractar nous neguits o problemes.

Cada versió rep un número de versió distintiu. Si el programa especifica un número de versió daquesta llicència que li és aplicable i qualsevol versió posterior, teniu lopció de seguir els termes i condicions de la versió especificada o de qualsevol versió publicada posteriorment per la Free Software Foundation. Si el programa no especifica un número de versió daquesta llicència, podeu triar qualsevol versió que hagi publicat la Free Software Foundation en qualsevol data.

10. Si voleu incorporar parts del programa en altres programes lliures les condicions de distribució dels quals són diferents, escriviu a lautor per demanar-li permís. Per al programari que està sota copyright de la Free Software Foundation, escriviu a la Free Software Foundation; de vegades fem excepcions per permetre-ho. Prendrem la nostra decisió guiats pels dos objectius de mantenir la condició de lliure de tots els derivats del nostre programari lliure i de promoure la compartició i la reutilització del programari en general.

ABSÈNCIA DE GARANTIES

11. COM QUE LA LLICÈNCIA DEL PROGRAMA ÉS GRATUÏTA, NO HI HA GARANTIA PER AL PROGRAMA, EN LA MESURA QUE HO PERMETI LA LLEI APLICABLE. EXCEPTE EL QUE ALTRAMENT ES DIGUI PER ESCRIT, ELS POSSEÏDORS DEL COPYRIGHT I/O ALTRES PARTS SUBMINISTREN EL PROGRAMA TAL QUAL SENSE CAP MENA DE GARANTIA, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLOSES, ENTRE ALTRES, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIALITZABILITAT I APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS. TOT EL RISC PEL QUE FA A LA QUALITAT I RENDIMENT DEL PROGRAMA ÉS VOSTRE. EN CAS QUE EL PROGRAMA RESULTÉS DEFECTUÓS, VÓS ASSUMIU TOT EL COST DASSISTÈNCIA, REPARACIÓ O CORRECCIÓ.

12. EL POSSEÏDOR DEL COPYRIGHT, O QUALSEVOL ALTRA PART QUE PUGUI MODIFICAR O REDISTRIBUIR EL PROGRAMA TAL I COM ES PERMET MÉS AMUNT NO US HAURÀ DE RESPONDRE EN CAP CAS, TRET DEL QUE REQUEREIXI LA LLEI APLICABLE O ELS ACORDS PER ESCRIT, PER PERJUDICIS, INCLOSOS ELS INCIDENTALS, DERIVATS, ESPECIALS O GENERALS QUE ES DERIVIN DE LÚS O DE LA IMPOSSIBILITAT DÚS DEL PROGRAMA (INCLOSES ENTRE DALTRES LES PÈRDUES DE DADES, LES DADES QUE EL PROGRAMA HAGI MALMÈS, LES PÈRDUES QUE US HAGI PROVOCAT A VÓS O A TERCERS O LA IMPOSSIBILITAT DE QUE EL PROGRAMA FUNCIONI AMB QUALSEVOL ALTRE PROGRAMA), FINS I TOT SI AQUEST POSSEÏDOR O ALTRA PART HA ESTAT ADVERTIDA DE LA POSSIBILITAT DAQUESTS PERJUDICIS.

FINAL DELS TERMES I CONDICIONS

Com podeu aplicar aquests termes als vostres programes nous

Si desenvolupeu un programa nou, i voleu que tingui lús més gran possible per part del públic, la millor manera daconseguir-ho és fer-lo programari lliure que tothom podrà redistribuir i modificar dacord amb aquests termes.

Per fer-ho, afegiu els avisos següents al programa. El més segur és posar-los al començament de cada fitxer font per transmetre de la manera més efectiva lexclusió de garanties; i cada fitxer hauria de portar com a mínim la línia de copyright i un apuntador que indiqui on es pot trobar la nota sencera.

Una línia amb el nom del programa i una idea de què fa.
Copyright (C) any nom de l'autor o autora

Aquest programa és lliure; el podeu redistribuir i/o modificar
 d'acord amb els termes de la Llicència pública general de GNU tal 
 i com la publica la Free Software Foundation; tant se val la versió 2
 de la Llicència com (si ho preferiu) qualsevol versió posterior.


Aquest programa es distribueix amb l'esperança que serà útil, 
però SENSE CAP GARANTIA; ni tant sols amb la garantia de 
COMERCIALITZABILITAT O APTITUD PER A PROPÒSITS DETERMINATS. Vegeu
la Llicència general pública de GNU per a més detalls. 


Hauríeu d'haver rebut una còpia de la llicència pública general 
de GNU amb aquest programa; si no, escriviu a la Free Software 
Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Poseu-hi la informació que calgui per contactar amb vós per correu electrònic i de paper.

Si el programa és interactiu, feu-lo treure una breu nota com aquesta quan arrenca en mode interactiu:

Gnomovisió versió 69, Copyright (C) any nom de l'autor o autora
El Gnomovisió va SENSE CAP MENA DE GARANTIA; premeu 'mostra g' per saber-ne 
els detalls. Això és programari lliure, i se us convida a redistribuir-lo
d'acord amb certes condicions; piqueu 'mostra c' per saber-ne els detalls.

Les instruccions hipotètiques 'mostra g' i 'mostra c' haurien de mostrar les parts escaients de la llicència pública general. Naturalment, les instruccions poden tenir altres noms que no siguin 'mostra g' i 'mostra c'; fins i tot podrien ser pics amb el ratolí o opcions de menú, o el que li vagi bé al vostre programa.

També hauríeu daconseguir que lempresari per qui treballeu (si treballeu de programador) o la vostra escola, si és el cas, signin una renúncia de copyright pel programa, si sescau. Aquí teniu un exemple, canvieu-hi els noms:

Ioiodina, S.A. , per la present renuncia a tot interès 
en el copyright del programa `Gnomovisió' (que fa l'aleta 
als compiladors) escrit  pel Jordi Pica Codi

signat per Mag Nat, 28 de desembre de 1989
Mag Nat, Vici-President

Aquesta Llicència pública general no us permet incorporar el vostre programa en programes de propietat. Si el vostre programa és una biblioteca de subrutines, potser trobeu més útil permetre enllaçar (link) aplicacions de propietat amb la biblioteca. Si és això el que voleu, feu servir la Llicència pública general per a biblioteques de GNU per comptes daquesta llicència [NdeT: la FSF ara li diu llicència pública menys general per comptes de llicència pública general per a biblioteques].


Torna a la pàgina principal de GNU.

Per preguntes i aclariments de GNU i la FSF escriviu a: gnu@gnu.org. Altres maneres de contactar amb la FSF:

Envieu comentaris sobre aquestes planes de web a webmasters@www.gnu.org, Envieu altres preguntes a gnu@gnu.org.

La nota de Copyright és més amunt.
Free Software Foundation, Inc., 59 Temple Place Suite 330, Boston, MA 02111, USA

Actualitzat:3 Jan 2000 rms