Com funciona lengegada de la CÀTix

En ordinadors sense la CÀTix instal·lada

Per engegar la CÀTix en un ordinador que no té la CÀTix instal·lada podem fer-ho des de la memòria USB o des del DVD. Per fer-ho posem primer la memòria USB amb la CÀTix instal·lada o el DVD de la CÀTix a lordinador i després lengeguem. Segons lordinador que tinguem podem prémer la tecla ESC, la tecla F11 o la F2 per accedir al menú per escollir el dispositiu darrencada (podeu trobar la informació de la tecla per accedir al menú dels dispositius darrencada en el manual del vostre ordinador). Si lordinador és antic i no té aquest menú ens caldrà configurar la BIOS perquè sengegui primer des de la memòria USB o des del DVD. Els ordinadors més antics no poden engegar des de la memòria USB. Per accedir a la BIOS premem la tecla Supr o F1 o altres segons lordinador en el moment dengegar-lo, consulteu si cal el manual de lordinador. En el submenú dengegada (boot) escollim lordre en que es cerca un dispositiu per engegar lordinador. És millor utilitzar memòria USB que el DVD ja que és molt més ràpida.

Un cop trobada la memòria USB o el DVD sens mostra un menú que ens permet seleccionar diferents opcions dengegada de la CÀTix. Podem escollir la opció per defecte prement la tecla INTRO o esperant uns segons. També podem escollir alguna altre opció que trobarem en els diferents menús o bé podem editar directament els paràmetres prement la tecla de la lletra E, i amb les tecles CTRL+X engegar lordinador amb les opcions editades. A continuació es carrega el kernel de la CÀTix que té tot el necessari per poder muntar tots els dispositius necessaris per engegar.

En ordinadors amb la CÀTix instal·lada

Escollim directament en el menú les opcions dengegada de la CÀTix. Podem escollir la opció per defecte prement la tecla INTRO o esperant uns segons. També podem escollir alguna altre opció que trobarem en els diferents menús o bé podem editar directament els paràmetres prement la tecla de la lletra E, i amb les tecles CTRL+X engegar lordinador amb les opcions editades. Si no hem instal·lat el gestor darrencada podem utilitzar la memòria USB amb la CÀTix instal·lada, un CDROM amb la imatge reduïda de la CÀTix o un DVD de la CÀTix per engegar lordinador. És recomanable utilitzar un gestor darrencada per fer més fàcil lengegada.

En tots els ordinadors

Amb lopció per defecte saconsegueix el màxim dautomatisme en els procediments dengegada. El procediment que es segueix és el següent:

Carrega el fitxer del kernel en memòria. Aquest fitxer conté el kernel i el rootfs o sistema de fitxers arrel. El rootfs conté uns directoris bin dev etc lib i sbin molt reduïts per poder engegar el sistema fins que es munten els directoris definitius, moment en què sexecuta linit. En aquest procés es fa només el que és imprescindible per poder muntar els directoris definitius. Es busca la CÀTix en el següent ordre: primer en les particions dels discos durs ata, sas, ide, scsi, usb, firewire i després en el mateix ordre en els DVD.

En cadascun dels dispositius es busca una instal·lació normal, una imatge comprimida o una imatge iso. En els dos últims casos també es cerca una instal·lació permanent. Tant la instal·lació normal com la permanent poden trobar-se directament en la partició, en un subdirectori o bé en un fitxer del directori arrel. Si troba una instal·lació normal la munta i executa linit. Si troba una instal·lació permanent o una imatge comprimida segueix buscant fins a tenir-ne una de cada. El sistema carregat és la primera instal·lació normal trobada. Si no troba cap instal·lació normal carrega la primera imatge comprimida trobada amb la primera instal·lació permanent trobada. Si no troba cap instal·lació normal ni imatge comprimida executa una línia comandaments busybox. Si només ha trobat la imatge comprimida, engega aquesta imatge sense cap instal·lació permanent. En el cas de no trobar una imatge comprimida utilitzarà si la troba la imatge iso.

Si sespecifica lopció moduls busca en un disquet o en dispositius de memòria usb o discos durs, mòduls (fitxers amb extensió .ko) en el directori arrel i ens demana un a un si el volem carregar.

També podem especificar mòduls i paràmetres amb lopció modul. Per exemple podem posar modul=libata.enable_atapi=1.noprobe=sdc que equival a fer modprobe libata enable_atapi=1 noprobe=sdc Podem posar varies opcions modul.

Un cop muntats els directoris definitius sexecuta linit definitiu, i es passa a executar els programes (scripts) dinici, entre ells el programa cautcatix que acaba de configurar el sistema. Actualment per trobar i configurar tot el maquinari sutilitza ludev que sexecuta abans del cautcatix. Si utilitzem el paràmetre lleuger no carregarem els servidors i el sistema engegarà més de pressa. Els programes dinici de lengegada normal de la Debian no utilitzen colors en els missatges.

Finalment es carrega la interfície gràfica si entrem al nivell dexecució 2, que és el que sexecuta per defecte.

Des don es pot engegar la CÀTix

La CÀTix es pot engegar des duna memòria USB, des duna partició del disc dur, des dun DVD o CDROM, i fins i tot des de la xarxa. Un cop carregat el kernel de la CÀTix es cerca la resta de la CÀTix seguint les prioritats que hem comentat abans. Si volem tenir la resta de la CÀTix a la xarxa ho especifiquem amb els paràmetres darrencada.

També podem engegar des duna memòria USB si la BIOS de lordinador ho permet. Per instal·lar la CÀTix en una memòria USB només cal fer una instal·lació al dispositiu de memòria USB. Qualsevol tipus dinstal·lació és vàlida, però possiblement una instal·lació especial amb imatge comprimida i opcionalment permanent seria el més indicat. Podeu trobar un tutorial gràfic a la web de la CÀTix. Fins i tot si volem podem posar-hi només el kernel.

També es pot engegar utilitzant directament la imatge iso que ens baixem dInternet, per això caldrà seguir les instruccions per lengegada des de windows o bé utilitzar un CD-ROM amb la imatge reduïda de la CÀTix que només té el kernel i que trobarem a la web de la CÀTix.

També podem especificar xarxa o bé xarxa=servidor:/directoriofitxer per engegar des dun servidor. Per exemple podem posar xarxa=192.168.8.1:/srv/elixir/imatges/catix-1.7-586.ic. Si només posem xarxa sutilitza la configuració del servidor dhcp. A la web intentaré explicar com sinstal·la un servidor. Aquesta característica estava prevista per la CÀTix 2.0, però sha avançat.