Consells i trucs

Consells i trucs

Consells per utilitzar la Càtix

Aquesta informació és obsoleta, esperem actualitzar-la aviat

CATix 1.3

En aquesta secció anirem explicant el funcionament de la CÀTix 1.3, com fer les coses més interessants i alguns trucs per treure tot el suc a aquesta nova versió de la CÀTix.

Engegada de la CÀTix

Per començar veurem una característica molt interessant de la CÀTix 1.3. Quan ens baixem la imatge iso des dInternet podem evidentment gravar-la en un DVD, però també podem utilitzar-la per arrencar des del disc dur, des de lUSB i fins i tot podem instal·lar un servidor que ens permeti fer lengegada remota de la CÀTix. No tenim versions diferents, la mateixa versió de la CÀTix serveix per tot. Només els procediments són una mica diferents.

La CÀTix pot engegar-se des de:

 • DVD
 • Disc Dur
 • Memòria USB
 • Xarxa

Les imatges iso de la CÀTix les pots baixar dels enllaços que trobaràs a lapartat Des don puc baixar la Càtix de la pàgina índex de la CÀTix

Engegada des del DVD

Per engegar utilitzant el DVD cal seguir el següent procediment: Ens baixem la imatge iso tenint en compte si volem la versió de 32 o la de 64 bits i la gravem utilitzant el programa K3B o qualsevol altre programa per gravar DVDs. En el cas del K3B escollim Grava imatge ISO de DVD i seleccionem el fitxer iso que ens hem baixat dinternet. Un cop gravat aturem lordinador i el tornem a engegar amb el DVD posat. Si ja tenim una versió anterior de la CÀTix, per assegurar-nos que engega des del DVD, posem a linici quan surt boot: catix dvd

Engegada des del disc dur

Per engegar de Disc Dur cal seguir el següent procediment:

 1. Copiem amb el windows els següents fitxers a C:/ :
  • la imatge iso tenint en compte si volem la versió de 32 bits o la de 64 bits
  • el fitxer grldr
  • el fitxer menu.lst
  • i el kernel de la CÀTix: vmlinuz-2.6.21-586-catix per 32 bits o vmlinuz-2.6.21-amd64-catix per 64 bits
 2. Editem el fitxer boot.ini del windows. Per fer-ho:
  1. Obrim el menú inici del windows, escollim executar i posem:
        cmd
   
  2. En la consola de windows que sha obert hi posem per veure quins atributs té:
        attrib \boot.ini
   
  3. Editem el fitxer posant:
        edit \boot.ini
   
  4. Afegim al final del fitxer dins la secció [operating systems] en una línia independent:
        C:\grldr="Grub"
   
  5. Desem el fitxer \boot.ini
  6. Restablim els atributs amb el comandament:
        attrib -a +s +h \boot.ini
   
  7. Aturem la màquina i quan la tornem a engegar surt una opció que posa Grub i quan lescollim podem seleccionar la CÀTix en el gestor darrencada Grub.Us mostrem un exemple del fitxer boot.ini.

  Si utilitzem el kernel de 64 bits hem de canviar 586 per amd64 a dins del fitxer menu.lst per posar correctament el kernel que volem engegar. També podem modificar les opcions si volem.

Engegada des de la memòria USB

Per engegar des de la Memòria USB cal seguir el següent procediment: La manera més fàcil de fer-ho és utilitzant el programa dinstal·lació de la CÀTix, kinstalcatix, i seleccionant el dispositiu USB com a destí per una instal·lació parcial amb la imatge comprimida. Daquesta manera el procés és automàtic.

Opcionalment podem baixar la imatge iso tenint en compte si volem la versió de 32 bits o la de 64 bits i la desem a en el directori arrel de la memòria USB. Copiem el kernel desitjat al directori boot de la memòria. Cal que hàgim instal·lat prèviament el grub al dispositiu USB. Editem el fitxer boot/grub/menu.lst de la memòria USB per afegir una entrada per arrencar el kernel baixat.

Engegada des de la xarxa

Per engegar des de la Xarxa cal seguir el següent procediment:

 1. Fem una instal·lació total en el servidor, ja que el Unionfs i el NFS no són molt amics.
 2. Copiem el fitxer amb la imatge comprimida en el directori /elixir/imatges
 3. Copiem el kernel en el directori /elixir/kernels.
 4. Editem el fitxer /elixir/kernels/pxelinux.cfg/default amb el kernel i paràmetres desitjats.
 5. Iniciem si no estan iniciats obrint una consola amb permisos de root els següents serveis:
  • atftp amb el comandament: /etc/init.d/atftpd start
  • dhcp amb el comandament: /etc/init.d/dhcp3-server start
  • nfs amb el comandament: /etc/init.d/nfs-kernel-server start

  Les targetes de xarxa dels clients han de soportat el protocol PXE.

Configuració dun servidor de correu electrònic

Per configurar un servidor de correu electrònic cal tenir en compte que la CÀTix utilitza Postfix i Cyrus i que en el directori de documentació de la CÀTix trobareu un fitxer que explica com configurar el nom del servidor i donar dalta usuaris

Arrencar un altre sistema operatiu amb el qemu

Per arrencar un altre sistema operatiu, o una còpia del mateix, podem utilitzar el qemu. Per obtenir més velocitat primer carreguem el mòdul kqemu. Per començar obrim una consola (vuitena icona del kicker). Tenim diferents possibilitats segons el que volguem fer:

 • Engegar una CÀTix de 32 bits:
       su (la contrasenya és catix)
       modprobe kqemu
       qemu -kernel /boot/vmlinuz-2.6.21-586-catix hda /dev/null
  
 • Engegar una CÀTix de 64 bits:
       su (la contrasenya és catix)
       modprobe kqemu
       qemu-system-x86_64 -kernel /boot/vmlinuz-2.6.21-amd64-catix hda /dev/null
  
 • Engegar una CÀTix des del DVD:
       su (la contrasenya és catix)
       modprobe kqemu
       qemu -boot d -cdrom /dev/cdrom
  
 • Instal·lar el Windows:
       su (la contrasenya és catix)
       modprobe kqemu
       qemu-img create -f qcow2 windows.img
       qemu -boot d -hda windows.img -cdrom /dev/cdrom -m 256 -localtime
  
 • Engegar el Windows instal·lat:
       su (la contrasenya és catix)
       modprobe kqemu
       qemu -boot c -hda winxp.img -m 256 -localtime
  

3D amb targetes nvidia

La CÀTix no porta els controladors privatius de Nvidia ja que no són programari lliure. Per tenir suport 3D en les targetes gràfiques nvidia cal utilitzar el controlador privatiu. Hem de baixar tres fitxers, que en el cas de tenir la CÀTix de 32 bits són:

 • nvidia-glx_1.0.9755-1_i386.deb
 • nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb
 • nvidia-kernel-2.6.21-586-catix_1.0.9755-1+1.3_i386.deb

I els instal·lem posant en una consola:

     su (la contrasenya és catix)
     dpkg -i nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb
     dpkg -i nvidia-kernel-2.6.21-586-catix_1.0.9755-1+1.3_i386.deb
     dpkg -i nvidia-glx_1.0.9755-1_i386.deb

En el cas de tenir la CÀTix de 64 bits són:

 • nvidia-glx_1.0.9755-1_amd64.deb
 • nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb
 • nvidia-kernel-2.6.21-amd64-catix_1.0.9755-1+1.3_amd64.deb

I els instal·lem posant en una consola:

     su (la contrasenya és catix)
     dpkg -i nvidia-kernel-common_20051028+1_all.deb
     dpkg -i nvidia-kernel-2.6.21-amd64-catix_1.0.9755-1+1.3_amd64.deb
     dpkg -i nvidia-glx_1.0.9755-1_amd64.deb

Finalment reiniciem la interfície gràfica o lordinador.

CATix 1.1

Moltes de les peticions fetes per la CATix 1.0 estàn ja integrades a la nova CATix 1.1. La instal·lació al disc dur es fa directament utilitzant el programa dinstal·lació gràfic que permet fer particions, encara que hi ha un parell derrors que shan de solucionar tal com sexplica a la secció errors detectats i sol·lucions

Per fer un disquet dengegada per a màquines antigues sense engegada des de CD-ROM podeu fer servir el mateix mètode que a la CATix 1.0

Si voleu afegir la CATix a un grub ja instal·lat només heu dafegir les dues línies següents substituint (hd0,4) pel valor de la partició on heu instal·lat la CATix.

 title Linux
   kernel (hd0,4)/boot/linux-catix-1.1 ca vga=791 apm=power-off nomce quiet splash=verbose,theme:catix,tty:0

CATix 1.0

En aquesta secció descriurem com fer amb la CÀTIX coses que inicialment no estaven previstes. Degut a la demanda dels usuaris explicarem com fer coses que no haviem previst. Hi ha dues coses que els usuaris ens demanen i que pensàvem que no caldria implementar:

Engegar la CATix des dordinadors vells sense suport dengegada des del CD-ROM. Gràcies a la aportació den Carles Bonamusa he preparat un disquet per poder engegar la CATix en ordinadors vells sense suport dengegada desde CD-ROM a la BIOS. Per fer el disquet cal baixar-se el fitxer disquetengegadacd i fer un disquet amb el comandament: dd if=disquetengegadacd of=/dev/fd0. En windows cal utilitzar el programa rawwritewin i en dos rawrite.

Instal·lar la CATix per engegar-lo des del disc dur sense utilitzar el CD-ROM com a gestor dengegada. Hi ha forces usuaris que han aconseguit utilitzar el Lilo o el Grub per engegar la CATix. Cal dir que el kernel es troba en /boot/isolinux/linux del CD-ROM.

Per instal·lar-lo en un ordinador que ja té linux amb el lilo com a gestor dengegada cal copiar el fitxer del cdrom boot/isolinux/linux al fitxer /boot/linux-catix-1.0.1 de la partició del lilo (per exemple utilitzant la shell des del directori del cdrom: cp boot/isolinux/linux /boot/linux-catix-1.0.1) o arrosegant-lo en el konqueror i canviant el nom a linux-catix-1.0.1 i editar el fitxer /etc/lilo.conf per afegir:

   image=/boot/linux-catix-1.0.1
   label="catix"

Cal tenir en compte que sha dexecutar el comandament lilo per actualitzar la configuració (és a dir, escriure lilo a la shell). LArnau Serra mha comentat, entre daltres coses, que cal treure les cometes de catix ( label=catix ). Als fitxers lilo.conf que tinc jo hi ha cometes. Podeu posar-ho tal com estiguin la resta de labels.

En el cas dutilitzar el grub com a gestor dengegada cal copiar el fitxer del cdrom boot/isolinux/linux a /boot/linux-catix-1.0.1 de la partició del lilo i editar el fitxer /boot/grub/menu.lst per afegir:

title Linux
kernel (hd?,?)/boot/linux-catix-1.0.1

Cal substituir els interrogants pels valors correctes. Per exemple hda5 és (hd0,4).

Procés per instal·lar totalment la CATix al disc dur NOMÉS PER CATix 1.0

 1. Obrim una konsola que és la icona que fa cinc a la barra inferior (kicker).
 2. Executem el comandament: su
 3. Si ens cal modifiquem les particions amb el comandament: cfdisk
  Cal tenir en compte que canviar les particions és una operació potencialment perillosa, sobretot si ens equivoquem. Cal fer còpia de seguretat de les dades de lordinador abans de canviar particions, però suposo que ja ho feu (no fer-ho és imprudent perquè sempre es pot fer malbé un disc, però en els sistemes operatius propensos a virus és una temeritat.) Fixeu-vos en el nom de la partició en que instal·lareu la CATix: hd??. Utilitzeu Nova per crear una partició i us preguntarà la grandària i podeu canviar el tipus (82 linuxswap i 83 linux), Suprimir per suprimir una partició (ES PERDEN TOTES LES DADES DE LA PARTICIÓ!!!), Escriure per desar la taula de particions i Sortir per sortir del programa.
 4. Formatem les particions amb el comandament: mkfs -t ext3 /dev/hd?? on els interrogants shan de substituir per la unitat de disc i la partició adequada. També podem fer-ho amb mkfs.ext3 /dev/hd??. I la partició dintercanvi o swap amb: mkswap /dev/hd??
 5. Fem la instal·lació total de la CATix en la partició desitjada amb el comandament: instalcatix
  Escolliu total, la partició desitjada i instal·lar en una partició. Tingueu paciència perquè dura uns 20 minuts.
 6. Assegureu-vos que en el fitxer /etc/mtab hi ha una línia que posa /dev/hd?? / ext3 rw 0 0.
  Si no hi és li afegiu amb un editor de text. Els interrogants shan de substituir per la unitat de disc i la partició adequada.
 7. Instal·leu el gestor dengegada grub amb el comandament: grub-install /dev/hd??.
  Els interrogants shan de substituir per la unitat de disc i la partició adequada.
 8. Editeu un fitxer nou a /boot/grub/menu.lst que posi:
  color white/blue blue/light-gray
  default 0
  timeout 8
  
  title Linux
    kernel (hd1,4)/boot/linux-catix-1.0.1
  
  title Windows
    root (hd0,0)
    chainloader +1
  
  title Disquet
    root (fd0)
    chainloader +1
  

També ens han demanat el headers del kernel per afegir-hi moduls com els de Nvidia. També miraré de penjar-ho pròximament per que no hàgiu de tornar a compilar el kernel.